Preskočiť navigáciu
RÚ

TÚ SR uložil povinnosti na trhoch medzinárodných volaní


12.07.2006

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutiami z 3. júla a 7. júla 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na maloobchodných trhoch verejnej telefónnej služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými, resp. bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete (trh č. 6 a trh č. 4) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.

TÚ SR rozhodnutiami uložil ST, že nesmie požadovať neprimerane vysoké ceny, brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž. TÚ SR na kontrolu týchto povinností určil mechanizmy – vzorce a metódy. ST ďalej nesmie nenáležito uprednostňovať určitú skupinu bytových, resp. nebytových zákazníkov a bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb bytovým, resp. nebytovým zákazníkom na poskytovanie služby medzinárodných odchádzajúcich volaní, ani viazať poskytovanie služby medzinárodných odchádzajúcich volaní na poskytovanie inej služby.

Rozhodnutiam predchádzali analýzy trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutia, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti.V Bratislave 12. júla 2006.