Preskočiť navigáciu
RÚ

Vyhlásenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky


30.01.2001

Telekomunikačný úrad SR oznamuje, že trvá na dodržaní svojho rozhodnutia zo dňa 8. januára 2001, ktorým určil pravidlá pre reguláciu cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 10. januára 2001, kedy bolo uverejnené v Zbierke zákonov SR v čiastke 2, bod 5. V zmysle tohto rozhodnutia je možné maximálne medziročné zvýšenie do úrovne ročného indexu inflácie vykázaného Štatistickým úradom SR, a to za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov, počítajúc odo dňa úpravy cien.

V prípade porušenia tohto rozhodnutia Telekomunikačný úrad SR dôsledne uplatní všetky sankcie, ktoré vyplývajú z právnych predpisov platných v SR.

V Bratislave 30.1. 2001