Preskočiť navigáciu
RÚ

Rozpočet regulačného úradu


     Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách "Úrad je povinný zverejniť svoj rozpočet najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok."

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017

Ukazovateľ: v EUR
I. Príjmy spolu  9 585 102
A. záväzný ukazovateľ  9 585 102
II. Výdavky spolu

 5 939 396

z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)  5 939 396
A.2 prostriedky na spolufinancovanie

 0

A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)  2 520 796
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620)  881 018
- tovary a služby (630)  1 751 767
- bežné transfery (640)  45 015
A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

kód zdroja: 111
 740 800
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 5 939 396
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 5 939 396

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016

Ukazovateľ: v EUR
I. Príjmy spolu 6 574 776
A. záväzný ukazovateľ 6 574 776
II. Výdavky spolu 4 469 652
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 4 469 652
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2 171 200 
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 758 835
- tovary a  služby (630) 1 511 402 
- bežné transfery (640) 28 215

A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

kód zdroja: 111

0
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 4 469 652
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 4 469 652

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015

Ukazovateľ: v EUR
I. Príjmy spolu 6 500 000
A. záväzný ukazovateľ 6 500 000
II. Výdavky spolu 4 152 659
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 4 152 659
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 1 944 725 
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 679 682 
- tovary a  služby (630) 1 500 037 
- bežné transfery (640) 28 215

A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

kód zdroja: 111

0
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 4 152 659
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 4 152 659

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014

Ukazovateľ: v EUR
I. Príjmy spolu  6 500 000
A. záväzný ukazovateľ  6 500 000
II. Výdavky spolu  4 593 774
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)  4 593 774
A.2 prostriedky na spolufinancovanie  0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osovné vyrovnania (610)  2 055 122
- odvody a príspevok do poisťovní (620)  782 400
- tovary a  služby (630)  1 525 037
- bežné transfery (640)  211 215

A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

kód zdroja: 111

 20 000
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov  4 593 774
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb  4 593 774