Preskočiť navigáciu
RÚ

FAQ - Spotrebiteľské otázky


Otázka: Mám rušený príjem televízie. Na koho sa mám obrátiť a ako mám postupovať?

RÚ: Informácie ako správne postupovať v prípade rušenia rozhlasu alebo televízie a potrebné kontakty nájdete v časti Informácie pre užívateľov.

Otázka: Kedy môžem odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií?

RÚ: Podľa § 44 ods. 11 zákona "účastník môže vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu". Podľa § 44 ods. 7 zákona „Účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak
a) neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi podnikom oznámená; ak podnik neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, účastník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie,
b) podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie účastníka, ak porušenie povinností podniku stále pretrváva,
c) podnik neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa § 45 ods. 2, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie podľa § 45 ods. 2.“

Otázka: Môžem na RÚ zaslať podnet týkajúci sa neetickej reklamy?

RÚ: RÚ v tomto prípade nie je kompetentným orgánom. V prípade neetickej reklamy sa môžete obrátiť na Radu pre reklamu www.rpr.sk