Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 6 - cenová regulácia


Veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov sú časti  prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia.

Návrh oznámenia o schválení cien za kolokáciu poskytovanú významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 4 a č. 6 (18.08.2015) 

Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 6 (07.08.2015)


Návrh rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s, príloha č.1, príloha č. 2

Návrh rozhodnutia určujúceho metódu kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní prístupu k veľkoobchodným častiam prenajatých okruhov, model a manuál, príloha 1


Výsledky národných konzultácií


Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu oznámenia o schválení cien za kolokáciu v národných konzultáciách a stanoviská úradu:


Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu oznámenia (08.09.2015)

Stanovisko úradu k pripomienkam (08.10.2015)

Návrh oznámenia o schválení cien za kolokáciu poskytovanú významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 4 a č. 6 predložený na nadnárodné konzultácie (08.10.2015)


Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu oznámenia o schválení ceny v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

►  Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu oznámenia
(08.09.2015)

►  Stanovisko úradu k pripomienkam
(25.09.2015)

►  Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 6 predložený na nadnárodné konzultácie (25.09.2015)Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu:


Stanovisko Protimonopolného úradu SR k metóde

Stanovisko úradu k pripomienkam

Návrh rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s predložený na nadnárodné konzultácie

Príloha č.1, Príloha č. 2


Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k metóde

Vyhodnotenie pripomienok spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Návrh rozhodnutia určujúceho metódu kalkulácie cien kolokácie predloženého na nadnárodne konzultácie, model, manuál a príloha 1Vyjadrenie Európskej Komisie


Vyjadrenie Európskej komisie k návrhu oznámenia o schválení ceny kolokácie (5.11.2015)

► 
Vyjadrenie Európskej komisie k návrhu oznámenia o schválení ceny


Vyjadrenie Európskej Komisie k metóde kalkulácie cien (12.02.2013)

Vyjadrenie Európskej Komisie k návrhu rozhodnutia určujúceho metódu kalkulácie cien kolokácie