Preskočiť navigáciu
RÚ

Pracovné príležitostiVýberové konanie a výber na voľné štátnozamestnanecké miesta na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Dňom 1. novembra 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

Obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest na základe zákona sa môže uskutočniť:

1. výberovým konaním - ak sa obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca:
a) vonkajším výberovým konaním - zo štátnych zamestnancov a z občanov, ktorí  sa uchádzajú o štátnu službu
b) vnútorným výberovým konaním - zo štátnych zamestnacov v príslušnom služobnom úrade

2. výberom - ak sa obsadzuje voľné štátnozamestnancké miesto okrem voľného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho štátneho zamestnanca.

Regulačný úrad sa pri uskutočňovaní výberových konaní a výberov riadi zákonom a služobným predpisom č. 2/2014 – podrobnosti o výberovom konaní a podrobnosti o výbere na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest .

Ak sa uchádzač hlási naraz na viac voľných štátnozamestnaneckých miest je povinný zaslať osobitne žiadosť s požadovanými dokladmi na každé výberové konanie alebo výber s označením jeho čísla.

Služobný predpis č. 2/2014 (.pdf) - podrobnosti o výberovom konaní a podrobnosti o výbere pri obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest 

Rokovací poriadok výberovej komisie

Vyhlásené výberové konania a výbery

Výber č. V 5/2017 - odbor regulácie poštových služieb

Výber č. V 6/2017 - odbor správy frekvenčného spektra

Výber č. V 7/2017 - odbor ekonomickej regulácie 

Výber č. V 8/2017 - odbor štátneho dohľadu - KP Nitra

Výber č. V 9/2017 - odbor štátneho dohľadu - KP Bratislava

Výber č. V 10/2017 - odbor legislatívy a práva

Výber č. V 11/2017 - odbor ekonomickej regulácie

Výber č. V 12/2017 - odbor telekomunikačných a 
                                    informačných technológií