Preskočiť navigáciu
RÚ

Ďalšie požiadavky


Podľa §3 ods. 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z. zverejnil Telekomunikačný Úrad SR vo vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zoznam prístrojov, pri navrhovaní ktorých výrobca zabezpečí okrem splnenia požiadaviek podľa §3 ods. 1 a 2 nariadenia vlády č. 443/2001 z.z. aj splnenie určených požiadaviek podľa §3 ods. 3 tohto nariadenia vlády.



Zoznam prístrojov, pri navrhovaní ktorých výrobca zabezpečí, aby podporovali funkcie zabezpečujúce prístup k núdzovým službám


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia §3 ods. 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia (ďalej len „nariadenie vlády“) zverejňuje zoznam prístrojov, pri navrhovaní ktorých výrobca zabezpečí, aby podporovali funkcie zabezpečujúce prístup k núdzovým službám (§ 3 ods. 3 písm. e) nariadenia vlády):

1. Pre rádiové zariadenia používané na vnútrozemských vodných cestách, ktoré sú predmetom dohody uzavretej v Bazileji 6. apríla 2000 o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách výrobca zabezpečí, aby
  •   rádiové zariadenia prevádzkované vo frekvenčných pásmach stanovených dohodou o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách boli vybavené automatickým systémom identifikácie vysielača (ATIS)
  •   rádiové zariadenia prevádzkované v kategórií “loď-loď”, loď-prístavný úrad” a “palubná komunikácia”, stanovené dohodou o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách, neboli schopné vysielať s väčším výkonom ako 1 W.
2. Pre rádiové zariadenia s prevádzkovou frekvenciou 457 kHz, určené na lokalizáciu osôb zasypaných snehom v lavíne (ďalej len “lavínové majáky”) výrobca zabezpečí, aby boli konštruované tak, aby boli schopné spolupracovať s novými lavínovými majákmi, ako aj s inštalovanými majákmi, ktoré boli schválené podľa predpisov založených na norme ETS 300 718 pracovali spoľahlivo aj po vystavení vplyvu lavíny a zostali v činnosti dlhší čas po zasypaní snehom v lavíne.

3. Pre rádiové zariadenia prevádzkované v
  •   námornej pohyblivej službe podľa článku S1.28 Rádiokomunikačného poriadku alebo
  •   námornej pohyblivej družicovej službe podľa článku S1.29 Rádiokomunikačného poriadku
ktoré sú určené na inštaláciu na lodiach nepodliehajúcich dohovoru SOLAS (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 zmenený a doplnený v roku 1988) a majú byť súčasťou globálneho námorného núdzového a bezpečnostného systému (GMDSS) podľa kapitoly IV dohovoru SOLAS, výrobca zabezpečí, aby boli konštruované tak, aby pri vystavení vplyvom morského prostredia spĺňali všetky prevádzkové požiadavky stanovené pre GMDS v prípade núdze a poskytovali zrozumiteľnú a priamu komunikáciu s vysokým stupňom vernosti analógového alebo digitálneho spojenia.

4. Pre rádiové zariadenia prevádzkované v
  •   námornej pohyblivej službe podľa článku S1.28 Rádiokomunikačného poriadku alebo
  •   námornej pohyblivej družicovej službe podľa článku S1.29 Rádiokomunikačného poriadku,
ktoré sú určené na používanie na plavidlách, ktoré nepodliehajú dohovoru SOLAS a v pozemných staniciach výrobca zabezpečí, že budú spĺňať všetky prevádzkové požiadavky pre automatický identifikačný systém (AIS) stanovené v nariadení 19 Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) ku kapitole V SOLAS – Nosné požiadavky pre lodné navigačné systémy a zariadenia a budú správne fungovať v prostrediach, pre ktoré sú určené.

Zverejnením tohto zoznamu sa preberajú tieto rozhodnutia Európskej komisie

1. č. 2000/637/EC z 22. septembra 2000 o aplikácii článku 3(3)(e) smernice č. 1999/5/EC na rádiové zariadenia, na ktoré sa vzťahuje regionálna dohoda o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách

2. č. 2001/148/EC z 21. februára 2001 o aplikácii článku 3(3)(e) smernice č. 1999/5/EC na lavínové majáky
č. 2004/71/EC zo 4. septembra 2003 o aplikácii článku 3(3)(e) smernice 1999/5/EC o základných požiadavkách týkajúcich sa rádiových zariadení pre námornú službu určené na inštaláciu na lode nepodliehajúce dohovoru SOLAS, a ktoré sa podieľajú na globálnom námornom núdzovom a bezpečnostnom systéme (GMDSS)

3. č. 2005/53/EC z 25. januára 2005 o aplikácii článku 3(3)(e) smernice č. 1999/5/EC na rádiové zariadenia určené na použitie v automatickom identifikačnom systéme (AIS)

Zverejnením tohto zoznamu sa ruší „Zoznam prístrojov, pri navrhovaní ktorých výrobca zabezpečí, aby podporovali funkcie zabezpečujúce prístup k núdzovým službám“ zverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, čiastka 2 z 10. apríla 2003 a čiastka 1 z 1. marca 2005.

Požiadavky uvedené v tomto zozname sú účinné od 26. júla 2005.

Ing. Milan Luknár
predseda Telekomunikačného úradu SR