Preskočiť navigáciu
RÚ

Ako postupovať pri predlžovaní platnosti amatérskeho povolenia


Každé povolenie má stanovenú dobu platnosti, termín do kedy je platné nájdete v povolení. Keď sa blíži koniec platnosti povolenia, tak je potrebné požiadať na predpísanom tlačive o nové povolenie. Podľa § 32 odsek 11 zákona o elektronických komunikáciách „Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov pred stratou platnosti individuálneho povolenia a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia." K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 3 eurá (viď údaje v tlačive). Pozor od 1.3.2016 je zmenené číslo účtu!

Údaje potrebné na zaplatenie úhrady za povolenie vo výške 3 eurá (platby zo SR):

Číslo účtu príjemcu platby (úradu): IBAN SK09 6500 0011 9300 2054 5796  

Variabilný symbol (VS): číslo povolenia

Všetky informácie o číslach účtov pre platby zo SR a zo zahraničia (link)

     Spôsob úhrady správnych poplatkov: 1. prevodom z bankového účtu platiteľa alebo poštovým poukazom na bankový účet, 2. predložením potvrdenia pre evidenciu poplatku zakúpeného na pošte, 3. v hotovosti do pokladnice úradu v pondelok až štvrtok: 09:30 - 10:30 h, 12:30 - 13:30 h, piatok: 09:30 - 10:30 h - dočasne nie je možné. 
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje, že dňom 13.11.2014 uznáva „Potvrdenie pre evidenciu poplatku“, ktoré môžete zakúpiť na poštách. Zoznam pôšt predávajúcich kolkové známky/Potvrdenia E-KOLOK je dostupný na http://www.e-kolky.sk/?page_id=50 - informácia sa otvára v novom okne