Preskočiť navigáciu
RÚ

Zmena povolenia č. 8396/2000


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a
poštových služieb
Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 BRATISLAVA 24

___________________________________________________________________
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Č. správ. konania: 5836/OSFS/2017               Bratislava, 28. apríla 2017


ROZHODNUTIE

Účastník konania:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35 763 469     Úrad pre pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy frekvenčného spektra (ďalej len „úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 5, § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) a § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) a § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), na základe žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 (ďalej len „účastník konania“) o zmenu individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 8396/2000 zo dňa 28.07.2000 v znení jeho neskorších zmien, doručenej úradu dňa 04.04.2017 rozhodol takto:

úrad podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách mení individuálne povolenie na používanie frekvencií č. 8396/2000 zo dňa 28.07.2000 v znení jeho neskorších zmien nasledovne:

Príloha 2
ZOZNAM FREKVENČNÝCH KANÁLOV VYUŽÍVANÝCH DRŽITEĽOM LICENCIE sa mení tak, že časť 1. :

„1. pásmo 450 MHz:

a) v smere mobilná stanica - základová stanica
vysielače mobilných staníc

451,31 - 455,73 MHz

b) v smere základová stanica - mobilná stanica
vysielače základových staníc

461,31 - 465,73 MHz”

sa vypúšťa.

Príloha 5
POKRYTIE SIGNÁLOM DRŽITEĽA LICENCIE sa mení tak, že časť A. :

„A. Pásmo 450 MHz - Bratislava, Košice”

sa vypúšťa.

Ostatné časti individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 8396/2000 zo dňa 28.07.2000 v znení jeho neskorších zmien zostávajú nezmenené.


Odôvodnenie:

Dňa 04.04.2017 bola úradu doručená žiadosť účastníka konania o zmenu individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 8396/2000 zo dňa 28.07.2000 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „individuálne povolenie č. 8396/2000”)...

Poučenie:
1.Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24.
2.Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.


Ing. Milan Mizera
riaditeľ odboru