Preskočiť navigáciu
RÚ

V č. 12/2017 - odbor telekomunikačných a informačných technológií


Názov služobného úradu:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia:
     radca
Odbor štátnej služby:
1.05 – Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém)
Organizačný útvar:
odbor  telekomunikačných a informačných technológií
Miesto vykonávania štátnej služby:
Továrenská 7, Bratislava
Hlavné úlohy:
 • inštalácia operačných systémov a kancelárskych aplikácií (W10, Office, zákl. SW)
 •  užívateľov pri inštalácii aplikácii a prevádzky tlačiarní, MF a iných prídavných zariadení pracovných staníc a ich prevádzke
 • Požadované vzdelanie:
  Úplné stredné vzdelanie
  Požadované jazykové znalosti:
  čiastočná znalosť anglického jazyka
  Ďalšie požiadavky:
  ·     dosiahnutie veku 18 rokov,
  ·     spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  ·     bezúhonnosť,
  ·     ovládanie štátneho jazyka,
  ·     schopnosť tímovej práce, dobré komunikačné schopnosti.
  Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
  nevyžaduje sa
  Zoznam požadovaných dokladov:
  ·     písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
  ·     kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  ·     kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o stupni ovládania cudzieho jazyka,
  ·     profesijný štruktúrovaný životopis,
  ·     motivačný list,
  ·     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  ·     čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
  ·     čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov,
  ·     písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
   
  Podanie žiadosti
  písomná žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi musí byť úradu doručená najneskôr 24. júla 2017, na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box 18, 828 55 Bratislava 24 s označením obálky „Výber č. V 12/2017; žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať aj elektronickými prostriedkami na adresu: eva.lachova@teleoff.gov.sk ; ak uchádzač/ka podal/a žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami, je povinný/á doručiť ju úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu.
  Ďalšie informácie:
   mail: eva.lachova@teleoff.gov.sk