Preskočiť navigáciu
RÚ

V č. 11/2017 - odbor ekonomickej regulácie


Názov služobného úradu:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia:
štátny radca
Odbor štátnej služby:
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb
 
Organizačný útvar:
odbor ekonomickej regulácie  – oddelenie trhových analýz
Miesto vykonávania štátnej služby:
Továrenská 7, 828 55 Bratislava
Hlavné úlohy:
Normotvorná činnosť v oblasti ekonomickej regulácie elektronických komunikácií. Analýzy relevantných trhov. Regulácie súťaže na relevantných trhoch v oblasti elektronických komunikácií.
 
Požadované vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Požadované jazykové znalosti:
 znalosť anglického jazyka – úroveň B2
 
Ďalšie požiadavky:
·     dosiahnutie veku 18 rokov,
·     spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
·     bezúhonnosť,
·     ovládanie štátneho jazyka,
·     užívateľské ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook),
·     schopnosť tímovej práce, dobré komunikačné schopnosti,
Osobitné kvalifikačné predpoklady:
nevyžadujú sa
 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
 nevyžaduje sa
 
Zoznam požadovaných dokladov:
·     písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením jeho čísla,
·     kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
·     kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o stupni ovládania cudzieho jazyka,
·     profesijný štruktúrovaný životopis,
·     motivačný list,
·     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
·     čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
·     čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov,
·     písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov.
 
Podanie žiadosti
Písomná  žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi musí byť úradu doručená najneskôr do 24. júla 2017, na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 s označením obálky  „Výber č. V 11/2017“; žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať aj elektronickými prostriedkami na adresu: eva.lachova@teleoff.gov.sk; ak uchádzač podal žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu.
Ďalšie informácie:
tel. č. 02/57 881 400, mail: eva.lachova@teleoff.gov.sk