Preskočiť navigáciu
RÚ

V č. 10/2017 - odbor legislatívy a práva


Názov služobného úradu:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ,Továrenská 7, 828 55 Bratislava
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia:
štátny radca
Odbor štátnej služby:    
 1.04 – Legislatíva
Organizačný útvar:
odbor legislatívy a práva – referát legislatívy
Miesto vykonávania štátnej služby:
Továrenská 7, 828 55 Bratislava
Hlavné úlohy:
     Pripomienkovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov predkladaných inými štátnymi orgánmi, vypracúvanie konečných návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov úradu, vypracúvanie právnych stanovísk pre úrad a predsedu (podpredsedu) úradu, poradenská a konzultačná činnosť v právnych otázkach.
Požadované vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Požadované jazykové znalosti:
     znalosť anglického jazyka
Ďalšie požiadavky:
·     dosiahnutie veku 18 rokov,
·     spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
·     bezúhonnosť,
·     ovládanie štátneho jazyka,
·     užívateľské ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook),
·     schopnosť tímovej práce, dobré komunikačné schopnosti,
·         znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov: č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,  zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, znalosť regulačného rámca Európskej únie v oblasti elektronických komunikácií.
Osobitné kvalifikačné predpoklady:
nevyžadujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
    nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokladov:
·     písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením jeho čísla,
·     kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
·     kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o stupni ovládania cudzieho jazyka,
·     profesijný štruktúrovaný životopis,
·     motivačný list,
·     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
·     čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
·     čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov,
·     písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov.
Podanie žiadosti
písomná  žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi musí byť úradu doručená najneskôr do 24. júla 2017, na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 s označením obálky  „Výber č. V 10/2017“; žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať aj elektronickými prostriedkami na adresu: eva.lachova@teleoff.gov.sk; ak uchádzač podal žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju úradu aj v listinnej forme, najneskôr v deň uskutočnenia výberu.
Ďalšie informácie:
tel. č. 02/57 881 356, mail: eva.lachova@teleoff.gov.sk