Preskočiť navigáciu
RÚ

V č. 8/2017 - odbor štátneho dohľadu - KP Nitra


Názov služobného úradu:
          Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ,Továrenská 7, 828 55  Bratislava
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia:
 hlavný radca
Odbor štátnej služby:
         2.01 – Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb
Organizačný útvar:
odbor štátneho dohľadu – krajské pracovisko Nitra
Miesto vykonávania štátnej služby:
Chmeľová dolina 18, 949 01 Nitra
Hlavné úlohy:
výkon špecializovanej činnosti v štátnom dohľade v oblasti elektronických komunikácií, kontrolná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí a tvorby opatrení v tejto oblasti.
Požadované vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Požadované jazykové znalosti:
nevyžaduje sa
Ďalšie požiadavky:
·     dosiahnutie veku 18 rokov,
·     spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
·     bezúhonnosť,
·     ovládanie štátneho jazyka,
·     užívateľské ovládanie práce s PC,
·     schopnosť tímovej práce, dobré komunikačné schopnosti.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokladov:
·     písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
·     kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
·     profesijný štruktúrovaný životopis,
·     motivačný list,
·     výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
·     čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
·     čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov,
·     písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Podanie žiadosti
písomná  žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi musí byť úradu doručená najneskôr  26. júna 2017 na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 s označením obálky  „Výber č. V 8/2017“; žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať aj elektronickými prostriedkami na adresu: eva.lachova@teleoff.gov.sk ; ak uchádzač podal žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami,  je povinný doručiť ich úradu aj v listinnej forme, najneskôr v deň uskutočnenia výberu.
Ďalšie informácie:
tel. č. 037/6524064