Preskočiť navigáciu
RÚ

V č. 6/2017 - odbor správy frekvenčného spektra


Názov služobného úradu:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ,Továrenská 7, 828 55 Bratislava
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia:
štátny radca  
Odbor štátnej služby:
     2.01 – Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb
Organizačný útvar:
odbor správy frekvenčného spektra – oddelenie pre pevnú a družicovú službu
Miesto vykonávania štátnej služby:
Továrenská 7, 828 55 Bratislava
 
Hlavné úlohy: plánovanie a vymedzenie frekvencií určených na prevádzkovanie rádiových zariadení v častiach frekvenčného spektra pridelených pevnej a družicovej službe, koordinácia týchto frekvencií na medzinárodnej úrovni a celoštátnej úrovni a vydávanie povolení na používanie týchto frekvencií
 
Požadované vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Požadované jazykové znalosti:
     znalosť anglického jazyka na úrovni B1
Ďalšie požiadavky:
·     dosiahnutie veku 18 rokov,
·     spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
·     bezúhonnosť,
·     ovládanie štátneho jazyka,
·     užívateľské ovládanie práce s PC,
·     schopnosť tímovej práce, dobré komunikačné schopnosti.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
    nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokladov:
·     písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením jeho čísla,
·     kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
·     kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o stupni ovládania cudzieho jazyka,
·     profesijný štruktúrovaný životopis,
·     motivačný list,
·     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
·     čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača/ky na právne úkony v plnom rozsahu,
·     čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov,
·     písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Podanie žiadosti
písomná  žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi musí byť úradu doručená najneskôr  26. júna 2017, na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 s označením obálky  „Výber č.               V 6/2017“; žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať aj elektronickými prostriedkami na adresu: eva.lachova@teleoff.gov.sk; ak uchádzač/ka podal/la žiadosť s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami, je povinný/ná doručiť ju úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu.
Ďalšie informácie:
tel. č. 02/57 881 150, mail: eva.lachova@teleoff.gov.sk