Preskočiť navigáciu
RÚ

V č. 5/2017 - odbor regulácie poštových služieb


Názov služobného úradu:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia:
hlavný radca
Odbor štátnej služby:
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb
Organizačný útvar:
odbor regulácie poštových služieb – referát štátneho dohľadu
Miesto vykonávania štátnej služby:
Ulica 1. mája č. 16, 010 01 Žilina
Hlavné úlohy:
Špecializovaná analytická a syntetická činnosť v príslušnom odbore štátnej správy, vyhodnocovanie výsledkov, tvorba opatrení  a odborná príprava podkladov na rozhodovanie v oblasti štátneho dohľadu poskytovania poštových služieb v inom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Požadované vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Požadované jazykové znalosti:
  
Ďalšie požiadavky:
·     dosiahnutie veku 18 rokov,
·     spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
·     bezúhonnosť,
·     ovládanie štátneho jazyka,
·     užívateľské ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook),
·     schopnosť tímovej práce, dobré komunikačné schopnosti,
·     znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov: č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,                   č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
Osobitné kvalifikačné predpoklady:
nevyžadujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
    nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokladov:
·     písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením jeho čísla,
·     kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
·     profesijný štruktúrovaný životopis,
·     motivačný list,
·     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
·     čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
·     čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov,
·     písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Podanie žiadosti:
Písomná  žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi musí byť úradu doručená najneskôr 26. júna 2017, na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 s označením obálky  „Výber č. V 5/2017“; žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať aj elektronickými prostriedkami na adresu: eva.lachova@teleoff.gov.sk; ak uchádzač podal žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu.
Ďalšie informácie:
tel. č. 02/57 881 150, mail: eva.lachova@teleoff.gov.sk