Preskočiť navigáciu
RÚ

Oznámenie o vybavení petície č. 05/2017


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb
Ulica 1. mája 16, 010 01 Žilina


Vážený pán
Ing. Maroš Borza
Svätoplukova 3
902 01 Pezinok

Naše číslo                                 Vybavuje/linka                               Žilina
05/P-70/ORPS/2017-302   JUDr. Z. Isteníková 041/7235 257      06.04.2017

Vec:
Petícia obyvateľov mesta Pezinok proti zámeru zrušenia pobočky č. 4 Slovenskej pošty, a.s., na sídlisku Sever v Pezinku – oznámenie o vybavení petície

     Dňa 14.03.2017 Slovenská pošta, a.s., postúpila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) petíciu obyvateľov mesta Pezinok, ktorou vyjadrujú nesúhlas so zámerom Slovenskej pošty, a.s., zrušiť Poštu Pezinok 4. Doručená petícia pozostáva zo 142 podpisových hárkov.

     Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu so zámerom Slovenskej pošty, a.s., zrušiť pobočku pošty č. 4 na sídlisku Sever. Realizáciou tohto zámeru by sa zhoršila základná spoločenská vybavenosť najväčšieho sídliska v Pezinku, dostupnosť a prístup k poštovým službám. Vzdialenosť a s tým spojené nielen finančné náklady, ale aj zhoršenie dopravnej situácie v centre mesta, kde sa nachádza hlavná pošta a má byť vybudovaná nová pobočka, pričom jedným z dôvodov je nedostatočné a problematické zabezpečenie parkovania pre zákazníkov novej pobočky. Umiestnenie dvoch pobočiek pošty v centre mesta považujú obyvatelia sídliska Sever, Muškát a ešte vzdialenejších častí mesta za nevhodné. Na základe uvedených dôvodov vyjadrujú obyvatelia mesta Pezinok nesúhlas so zámerom zrušenia pobočky Pošty Pezinok 4 a žiadajú o jej zachovanie.

     Úrad podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o poštových službách“) vykonáva štátnu reguláciu poštových služieb a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb. Úrad ako príslušný orgán verejnej moci pri vybavovaní petícií patriacich do jeho pôsobnosti postupuje podľa zákona o petičnom práve.

     Slovenská pošta, a.s., poskytovateľ univerzálnej služby, poskytuje poštové služby podľa zákona o poštových službách, podmienok Poštovej licencie č. 815/001/2012 zo dňa 15.8.2012 v platnom znení (ďalej len „Poštová licencia“) a je povinná dodržiavať Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby (ďalej len „Požiadavky“), určujúce podmienky prístupu k verejnej poštovej sieti a podmienky jej prevádzkovania. Požiadavky sú zverejnené aj na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk, v časti Poštové služby.

     Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný podľa bodu 4 Poštovej licencie vopred ohlásiť úradu každú pripravovanú zmenu, ktorá má vplyv na podmienky prevádzkovania verejnej poštovej siete. Takouto zmenou sa rozumie aj návrh na zrušenie pošty. V posudzovanom období nebol úradu zo strany Slovenskej pošty, a.s., doručený návrh na zrušenie Pošty Pezinok 4.

     V rámci prešetrovania petície požiadal úrad podľa zákona o petičnom práve, listom č. 05/P-70/ORPS/2017-240 zo dňa 21.03.2017, Slovenskú poštu, a.s., o zaujatie stanoviska k zámeru zrušiť Poštu Pezinok 4 s uvedením dôvodov takéhoto zámeru a o vyjadrenie k zabezpečeniu poštových služieb pre obyvateľov sídliska Sever v Pezinku.

     Podľa vyjadrenia Slovenskej pošty, a.s., doručeného úradu listom zn. 2pe/2017/OKIS zo dňa 03.04.2017, Slovenská pošta, a.s., neprijala rozhodnutie zrušenia alebo presťahovania Pošty Pezinok 4 a táto pošta bude pre obyvateľov sídliska Sever v Pezinku prevádzkovaná naďalej.

S pozdravom
JUDr. Zuzana Isteníková, v. r.
vymenovaná na zastupovanie riaditeľa
odboru regulácie poštových služieb