Preskočiť navigáciu
RÚ

Oznámenie o vybavení petície č. 02/2016


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb Ulica 1. mája 16, 010 01 Žilina


Obec Spišské Tomášovce
Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce

Naše číslo                                       Vybavuje/linka                      Žilina
02/P-155/ORPS/2016-787   JUDr. Z. Isteníková 041/7235 257   29.09.2016

Vec:
Petícia za zriadenie pošty v obci Spišské Tomášovce v plnom rozsahu – oznámenie o vybavení petície

     Dňa 02.09.2016 nám postúpila Slovenská pošta, a.s., v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) petíciu obyvateľov obce Spišské Tomášovce, podanú Vaším listom zn. 564/2016-LU zo dňa 24.08.2016, ktorou žiadajú zriadenie pošty v obci Spišské Tomášovce v plnom rozsahu, a to z dôvodu, že poštové stredisko nezabezpečuje všetky elektronické služby a platby, preto občania musia chodiť na Hlavnú poštu Spišská Nová Ves, ktorá je vzdialená 11 km. Zároveň uvádzate, že obec Spišské Tomášovce má v súčasnosti 1 950 obyvateľov a v rámci územného plánu pripravuje lokality s výstavbou 200 rodinných domov. Doručená petícia pozostáva z 22 podpisových hárkov.

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva štátnu reguláciu poštových služieb a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb. Úrad ako príslušný orgán verejnej moci pri vybavovaní petícií patriacich do jeho pôsobnosti postupuje podľa zákona o petičnom práve.

     Slovenská pošta, a.s., poskytovateľ univerzálnej služby, poskytuje poštové služby podľa zákona o poštových službách, podmienok Poštovej licencie č. 815/001/2012 zo dňa 15.8.2012 v platnom znení (ďalej len „Poštová licencia“) a je povinná dodržiavať Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby (ďalej len „Požiadavky“), určujúce podmienky prístupu k verejnej poštovej sieti a podmienky jej prevádzkovania. Požiadavky sú zverejnené aj na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk, v časti Poštové služby.

     V rámci prešetrovania petície požiadal úrad podľa zákona o petičnom práve, listom č. 155/ORPS/2016-734 zo dňa 07.09.2016, Slovenskú poštu, a.s., o zaujatie stanoviska k zabezpečovaniu poštových služieb a k prípadnej zmene pre obec Spišské Tomášovce.

     Úrad posúdil pri prešetrení petície dostupné podklady a informácie ako aj vyjadrenie zaslané Slovenskou poštou, a.s., listom zn. 1pe/2016/OKIS-II zo dňa 26.09.2016.

     Podľa Čl. 4 bod 4 a bod 5 písm. a) Požiadaviek na dostupnosť prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete je pošta v každej obci, ktorá má viac ako 2 500 obyvateľov. Vzdialenosť ktoréhokoľvek obývaného miesta súvislo zastavanej časti obce, ktorá má najmenej 25 obyvateľov k najbližšej pošte je najviac 10 km.

     Podľa Čl. 4 bod 7 sa môžu zriaďovať na zlepšenie dostupnosti univerzálnej služby nad rámec Požiadaviek prístupové a kontaktné miesta, ktoré poskytujú užší súbor poštových služieb ako je vymedzený rozsah univerzálnej služby.

     Podľa dostupných údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky má obec Spišské Tomášovce 1 939 obyvateľov k 31.12.2015.

     Poštové služby pre obec Spišské Tomášovce v súčasnosti zabezpečuje Pošta Spišská Nová Ves 1 prostredníctvom poštového strediska v Spišských Tomášovciach. V rámci univerzálnej služby a poštového platobného styku prijíma poštové stredisko doporučené zásielky, poistené zásielky, úradné zásielky, balíky na poštu, balíky na adresu, poštové poukazy na adresu, na účet a poštové poukazy ekonomické.

     Okrem poštových služieb poskytuje poštové stredisko Spišské Tomášovce podľa vyjadrenia Slovenskej pošty, a.s., aj vybrané komerčné služby, a to príjem SIPO, predaj cenín, žrebov, telefónnych kariet a tovaru POSTshop. Poskytovanie týchto služieb nespadá pod výkon regulácie a dohľadu úradom.

     Preverením bolo zistené, že vzdialenosť Pošty Spišská Nová Ves 1 od posledného odovzdávacieho miesta obce Spišské Tomášovce (ul. Lipová 605/6 – stavebná lokalita č. 4) je 8,4 km, vzdialenosť k Pošte Smižany je 5,1 km a k Pošte Letanovce je 6,7 km.

     Vzdialenosť obce Spišské Tomášovce od Pošty Spišská Nová Ves 1 je v súlade s požiadavkou maximálnej vzdialenosti 10 km podľa Požiadaviek. Poštové stredisko Spišské Tomášovce je prevádzkované podľa Čl. 4 bod 7 Požiadaviek nad rámec zaistenia povinnej dostupnosti. Vzhľadom k uvedenému je predmetná petícia neopodstatnená.

     Podľa vyjadrenia Slovenskej pošty, a.s., neuvažuje so zriadením pošty v obci, ale jej zámerom je postupne automatizovať poštové strediská za účelom odstránenia obmedzenia v poskytovaných službách, ktoré sú viazané na automatizovanú priehradku.

S pozdravom

Ing. Ján Fľak, PhD., v. r.
podpredseda úradu