Preskočiť navigáciu
RÚ

Oznámenie o vybavení petície č. 01/2016


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb Ulica 1. mája 16, 010 01 Žilina


OZ ČAKRA UČENIA
Milan Hudák, predseda
Budulovská 40
045 01 Moldava nad Bodvou 


Naše číslo                       Vybavuje/linka                                   Žilina
01/P-551/ORPS/2016      JUDr. Z. Isteníková 041/7235 257       06.07.2016


Vec:
Petícia občanov Moldavy nad Bodvou bývajúcich na Budulovskej ulici vo veci nedoručovania pošty – oznámenie o vybavení petície

     Dňa 28.04.2016 Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou postúpil z dôvodu vecnej príslušnosti, listom č. 2716/480/16 zo dňa 25.04.2016, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad), petíciu občanov Moldavy nad Bodvou, bývajúcich na Budulovskej ulici, ktorou žiadajú o prešetrenie nedoručovania pošty prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Doručená petícia pozostáva z 10 podpisových hárkov.
     Úrad podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o poštových službách“) vykonáva štátnu reguláciu poštových služieb a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb. Úrad ako príslušný orgán verejnej moci pri vybavovaní petícií patriacich do jeho pôsobnosti postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“).
     Listom č. 340/ORPS/2016 zo dňa 05.05.2016 sme sa obrátili na podávateľa podľa § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve s výzvou na odstránenie nedostatkov petície. Listom zo dňa 31.05.2016, doručeným dňa 06.06.2016, boli nedostatky petície odstránené.
      Slovenská pošta, a.s., poskytovateľ univerzálnej služby, poskytuje poštové služby podľa zákona o poštových službách, podmienok Poštovej licencie č. 815/001/2012 zo dňa 15.8.2012 v platnom znení (ďalej len „Poštová licencia“) a je povinná dodržiavať Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby (ďalej len „Požiadavky“), určujúce podmienky prístupu k verejnej poštovej sieti a podmienky jej prevádzkovania. Požiadavky sú zverejnené aj na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk, v časti Poštové služby.
     V rámci prešetrovania petície požiadal úrad podľa zákona o petičnom práve, listom č. 434/ORPS/2016 zo dňa 07.06.2016, Slovenskú poštu, a.s., o zaujatie vyjadrenia k zabezpečeniu poskytovania poštových služieb v lokalite ulica Budulovská, najmä k aktuálnemu stavu v danej lokalite a k prípadným možnostiam riešenia doručovania.
     Zároveň sa úrad obrátil, listom č. 435/ORPS/2016 zo dňa 07.06.2016, na Mestský úrad, Moldava nad Bodvou, so žiadosťou o súčinnosť a zaslanie stanoviska k predmetnej petícii.
Úrad posúdil pri prešetrení petície dostupné podklady a informácie ako aj vyjadrenie zaslané Slovenskou poštou, a.s., listom zn. 445/SPPS/2016 zo dňa 14.06.2016, a vyjadrenie Mestského úradu zaslané listom č. 5973/16 zo dňa 23.06.2016.
     Lokalita Moldava nad Bodvou, Budulovská cesta je dlhodobo zaradená do zoznamu miest bez doručovania z dôvodu bezpečnosti podľa Čl. 6 bod 4 písm. a) Požiadaviek. V súčasnosti sú zásielky adresované pre adresátov bývajúcich v tejto lokalite ukladané na Pošte Moldava nad Bodvou počas plynutia ich odbernej lehoty (18 kalendárnych dní), nakoľko si adresáti nezvolili žiadny zo spôsobov dodávania zásielok, ktoré sú náhradnými spôsobmi dodávania v miestach bez doručovania. Tieto sú bližšie upravené v bode 17.10. Poštových podmienok Všeobecná časť (vnútroštátny styk).

Adresát môže v mieste bez doručovacej služby:
a) splnomocniť na prijímanie zásielok ktorúkoľvek plnoletú osobu podľa bodu 6.2.5. týchto poštových podmienok,
b) písomne požiadať, aby pošta jeho listy, reklamné adresované zásielky a oznámenia o uložení zásielok na pošte doručovala určitému prijímateľovi v obvode tejto pošty,
c) dohodnúť s poštou dodávanie zásielok jedným zo spôsobov v zmysle Obchodných podmienok Podaj/dodaj špeciál (napr. prostredníctvom služby P.O.BOX, Post BOX alebo Out BOX).

     Podľa § 33 ods. 3 zákona o poštových službách je adresát, ktorý preberá poštové zásielky a poukázané platby v mieste svojho pobytu, povinný vykonať organizačné a technické opatrenia umožňujúce dodávať mu poštové zásielky a poukázané platby, najmä zabezpečiť nerušený prístup k domovej listovej schránke, tak aby bol zabezpečený kedykoľvek voľný a bezpečný prístup pre doručovateľa, pričom domové listové schránky musia byť umiestnené v bytových domoch pri vstupe alebo na ich prvom nadzemnom podlaží, používať funkčnú domovú listovú schránku a označiť domovú listovú schránku a vchod do bytu údajmi potrebnými na vykonanie dodania (označenie menovkou adresátov), označenie vchodov bytových domov a zvončekov, ktoré musia byť funkčné.
     Podľa bodu 16.10. Poštových podmienok Všeobecná časť (vnútroštátny styk), má vlastník, resp. správca bytovej/nebytovej budovy, do ktorej sa majú dodávať poštové zásielky, zabezpečiť a) ľahkú dostupnosť domových listových schránok poštovému doručovateľovi, b) umiestnenie domovej listovej schránky rodinného domu na hranici ohraničeného pozemku, pred vstupom na tento pozemok. Prístup k domovej listovej schránke musí byť zabezpečený z verejnej komunikácie. Domová listová schránka musí byť označená menovkou adresátov žijúcich na danom odovzdacom mieste. V prípade, ak je domová listová schránka umiestnená pri vstupe do rodinného domu, musí byť k domovej listovej schránke zabezpečený voľný a bezpečný prístup pre poštového doručovateľa.
     Podľa vyjadrenia Slovenskej pošty, a.s., sa dňa 06.06.2016 stretli zástupcovia Slovenskej pošty, a.s., so zástupcami Mestského úradu Moldava nad Bodvou z dôvodu záujmu mesta riešiť dodávanie zásielok do tejto lokality vzhľadom na nespokojnosť jej obyvateľov. V rámci tohto stretnutia boli zástupcovia mesta informovaní o možnostiach doručovania do miest bez doručovacej služby ako aj o podmienkach, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie riadneho doručovania.
     Podľa vyjadrenia zástupcov mesta je lokalita Budulovská cesta považovaná za nebezpečné miesto hlavne vo večerných a nočných hodinách, podmienky pre doručovanie nie je možné zo strany mesta zabezpečiť a udržať v požadovanom stave a z hľadiska možností dodávania zásielok sa ako vhodná alternatíva javí splnomocnenie na prijímanie zásielok, napr. prostredníctvom zamestnancov mesta(„komunitných“ zamestnancov), ktoré je však potrebné posúdiť z hľadiska jeho realizácie a súladu s právnymi predpismi; mesto má záujem riešiť problematiku aj so Združením miest a obcí Slovenska.
     V rámci tohto stretnutia bolo zástupcami Slovenskej pošty, a.s., a primátorom mesta vykonané aj osobné preverenie lokality Budulovská cesta za účelom overenia podmienok, pre ktoré bola táto lokalita zaradená medzi miesta bez doručovania. Naďalej pretrváva nesplnenie podmienok pre doručovanie (adresáti nemajú domové listové schránky, chýba označenie ulíc, budov, voľne tu pobehujú psi, lokalita je považovaná za nebezpečné miesto – evidovaný je aj prípad prepadu doručovateľky).
     V lokalite Moldava nad Bodvou, Budulovská cesta, nie sú v súčasnosti splnené podmienky pre doručovanie zásielok zo strany adresátov podľa § 33 ods. 3 zákona o poštových službách a podľa bodu 16.10. písm. a) a b) Poštových podmienok Všeobecná časť (vnútroštátny styk) a naďalej zostáva zaradená v zozname miest bez doručovania, pričom adresáti môžu využiť náhradné spôsoby dodávania v miestach bez doručovania. Vzhľadom k uvedenému je predmetná petícia neopodstatnená.

S pozdravom

Ing. Ján Fľak, PhD., v. r.
podpredseda úradu