Preskočiť navigáciu
RÚ

Oznámenie lehoty doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2017


     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) oznamuje lehotu doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2017.
     Žiadosti o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2017 je potrebné doručiť na poštovú adresu úradu, alebo do podateľne úradu najneskôr do 31.05.2017.
     V prípade doručenia žiadostí po horeuvedenom termíne, úrad nemôže zaručiť vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia v požadovanom termíne.
     Navrhované termíny skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2017 budú posudzované podľa poradia v akom budú úradu doručené. 
     Úrad pre obdobie od 17.07.2017 do 01.09.2017 termíny skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia nestanovuje.

Ing. Milan Mizera
predseda skúšobnej komisie