Preskočiť navigáciu
RÚ

Postup pri vyplňovaní žiadosti


Na vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti potrebujete:
1. Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti
2. Fotografie – podľa typu osvedčenia (zasiela sa spolu so žiadosťou)
3. Správny poplatok pre vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti - zasiela sa spolu so žiadosťou
4. Písacie potreby – priebeh skúšky nájdete v opatrení č. O-27/2011
5. Doklad totožnosti

Osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti vydávané Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

A
všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
B
obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I
C
obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II
D
všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
E
obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
F
všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu
G
obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu
H
obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty
I
osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu
J
osvedčenie operátora amatérskych staníc (triedu Novice alebo Extra)
K
osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby LRC
L
osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby SRC

Postup pri vyplňovaní a zasielaní žiadosti o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti

Postup pri vyplňovaní žiadosti
1. Vyplňte typ osvedčenia – podrobnosti o jednotlivých osvedčeniach nájdete v opatrení č. O-27/2011 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti.
2. Uveďte Vaše meno, priezvisko, titul
3. Uveďte Váš dátum narodenia
4. Uveďte Váš trvalý pobyt v tvare – ulica, číslo domu, PSČ a mesto
5. Uveďte kontaktnú poštovú adresu – vyplňte v prípade, že Vám má byť pozvánka na skúšky zaslaná na inú poštovú adresu ako je adresa trvalého pobytu.
6. Uveďte miesto a deň vyplnenia žiadosti
7. Uveďte Váš vlastnoručný podpis.

K žiadosti je potrebné zaslať aj prílohy!!!!

Prílohy k žiadosti:
1. Fotografia: (podľa typu osvedčenia)
• dve rovnaké fotografie rozmerov 3 x 3,5 cm (osvedčenia A až H, K, L)
• jedna fotografia rozmerov 3 x 3,5 cm (osvedčenie J)

Neretušovaná farebná fotografia veľkosti 3 x 3,5 cm, zobrazujúca súčasnú podobu tváre, v čelnom pohľade na neutrálnom pozadí, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy.

2. Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku pre vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti
• pre osvedčenia A, B, C, F, G, H, J – v hodnote 20 eur
• pre osvedčenia D, E, I, K, L – v hodnote 30 eur

Správne poplatky je možné platiť elektronickými kolkami, v hotovosti do pokladnice úradu, poštovým poukazom na účet úradu alebo prevodom z účtu v banke na účet úradu.

Číslo účtu a variabilný symbol pre bankové prevody na úhradu správnych poplatkov

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad – RÚ), Poštová banka, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IBAN SK09 6500 0011 9300 2054 5796
Variabilný symbol: 3333 - skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti

Zasielanie žiadostí
Prílohy na žiadosť NELEPTE.
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odporúča do zásielky k žiadosti priložiť zoznam (čo zásielka obsahuje).
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prijíma elektronické kolky (potvrdenie pre evidenciu poplatku) zakúpené na pošte.
V prípade, že správny poplatok zaplatíte v hotovosti do pokladnice úradu, poštovým poukazom na účet úradu, alebo prevodom na bankový účet úradu je potrebné k žiadosti priložiť DOKLAD O ZAPLATENÍ SPRÁVNEHO POPLATKU (pokladničný doklad, poštový poukaz alebo doklad o zrealizovanej platbe).

Vyplnenú žiadosť zasielajte na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24.